TÜZÜK

MÜSTAKİL LİKİD PETROL GAZCILARI, KİT SATICILARI VE OTOGAZ BAYİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Adı ve Merkezi
Madde 1
Derneğin Adı : Müstakil Likid Petrol Gazcıları, Kit Satıcıları ve Otogaz Bayileri Derneği’dir
Derneğin Merkezi : Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı
Madde 2

Derneğin amacı, Likit Petrol Gazı (LPG) dağıtımı, satışı ve kit satıcıları ile iştigal edenler arasında işbirliği ve dayanışmayı temin etmek ve yardımlaşmayı sağlamaktır. Bu çerçevede, daha temiz sağlıklı yaşanabilir Türkiye ve Dünya için temiz çok amaçlı ve çağdaş bir enerji kaynağı olan LPG’nin evsel yakıt olarak kullanımını teşvik etmek maksadıyla Likit Petrol Gazı (LPG) dağıtımı ve ticareti ile iştigal eden üyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı arttırmayı, dernek üyeleri arasında yürürlükteki mevzuata uygun çalışma ortamını ve bu ortamı bozacak mevzuata aykırı faaliyetleri kontrol altına alacak tedbirleri sağlamayı, sektördeki etik kuralların oluşturulmasına ve yerleştirilmesine katkıda bulunmayı temini amaçlamaktadır.

 

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

Dernek amacının gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
Madde 3

1- Dernek Likit Petrol Gazının yurt içinde kullanımının arttırılmasını, yaygınlaştırılmasını temin maksadıyla faaliyette bulunur. Likit Petrol Gazının temini, depolanması nakliyesi ve kullanılması otogaz faaliyetleri sırasında doğacak sorunların giderilmesi maksadıyla gerekli çözümleri araştırır ve gerektiğinde bu sahayı düzenleyen mevzuat ile ilgili eksikleri gidermek için yetkili idari kuruluşlar ile birlikte çalışmalar yapar ve yeni mevzuatın oluşmasına ve yerleşmesine yardımcı olur.

2- LPG piyasasını düzenleyen kanun ile ilgili mevzuatın hazırlanmasında üyelerin görüşlerini, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara intikal ettirir, savunur takip eder.

3- LPG piyasasında faaliyet gösteren üyelerin ve bu sektörde çalışan elemanların teknik ve mesleki bilgilerini arttırmak ve kullanıcıları bilinçlendirmek maksadıyla yurt içinde ve dışındaki konu ile ilgili gelişmeleri de dikkate alarak seminerler ve toplantılar düzenler, yeni gelişmeleri bilimsel araştırma sonuçlarını üyelere bildirir, ilgili yüksek öğretim kurumları ile temasa geçerek bilimsel ve teknik araştırma yapar ve yaptırır.

4- Dernek amacı paralelinde mesleki konularda üyelerine duyuru periyodik yayınlar, broşür, kitap ve benzeri yayınları yapar ve iletir.

5- Likit Petrol Gazı konusu ile ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında yapılacak her türlü yayın seminer ve konferans gibi etkinlikleri üyelerine bildirir ve katılımı sağlar gerektiğinde kendi temsilcilerini iştirak ettirir.

6-Dernek LPG konusu ile ilgili olarak uluslararası ve dış ülke mevzuatların takip ve tedarik ederek bunlardan istifade ile yurt içinde bu alanı düzenleyen mevzuatın değiştirilmesi maksadıyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına nezdinde girişimde bulunur takip eder ve gerçekleşmesini sağlar.

7-Kamuoyunda ve resmi merciler önünde üyelerin menfaatlerini korur, sorunlarına çare arar. Gerektiğinde dernekler kanununun ilgili maddelerine riayet ederek kamuoyunu LPG konusunda aydınlatıcı ve mesleki konularda beyanlar, ilanlar ve bildiriler yayınlayarak bu görevini ifa eder.

8- Dernek siyaset ve ticaretle uğraşmaz.

9- Dernek Türkiye’de yürürlükte bulunan mali, idari, teknik ve hukuki mevzuata uygun LPG satışını sağlamak maksadıyla LPG piyasasında faaliyet gösterenlerin faaliyetlerinin mevzuata uygun olması için çalışmalar yapar ve ilgili resmi makamların kontrollerini sağlar.

10-Dernek, istikrarlı şeffaf bir LPG piyasası oluşturulmasına hizmet etmek maksadıyla üyelerin müşterek menfaatlerini tespit eder ve bu müşterek yarar amacı doğrultusunda hareket ederek varsa mali, idari teknik ve hukuki mevzuata aykırı faaliyette bulunanlar hakkında idari ve hukuki yollara başvurarak mevzuata ve hukuka aykırılığın ortadan kalkmasını sağlar.

11-Dernek üyelerinin, uygun fiyatlar ile kaliteli LPG temini maksadıyla yurt içinde tedariki sağlayan kamu kuruluşları ve özel teşebbüs ile temaslarda bulunur ve dağıtıcılar, satıcılar, otogazcılar ve kullanıcılar arasındaki mevzuat ihlallerini önlemeye çalışır ve dağıtıcıların, satıcıların ve kullanıcıların zarar görmemesi için ihlallerin ortadan kalması maksadıyla hukuki yollara müracaat edebilir.

12- Dernek Kamu kurum ve kuruluşlarınca görev verilmesi durumunda görevi alır ve bu görevleri yerine getirir.

13- Dernek Adli ve İdari Kaza mercilerinde üyelerini temsilen dava veya davarlı açmaya, açılmış davalara müdahale etmeye ehildir.

14- Dernek ne amaçla olursa olsun, LPG kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin temini, çevrenin korunması açısından üyelerini ve LPG Piyasasını, LPG’ nin stoklanması, nakliyesi ve satışı safhalarında idari ve teknik olarak yürürlükteki mevzuatta alınması gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı ve bu idari teknik tedbirlere uyulup uyulmadığını tespit eder ve bu konuda gerektiğinde adli ve idari makamları harekete geçirir.

15- Dernek 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 91.maddesi gereğince tüzüğünde yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için uluslar arası faaliyetlerde bulunabilir ve benzer amaçlı ulusal veya uluslar arası diğer dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile temaslar yapabilir. 5253 sayılı yasada belirlenen şartlar çerçevesinde yabancı dernek üyelerini davet edebilir veya kendi üyelerini gelecek davetlere gönderebilir, bu yolla ilişki tesis eder, gerekirse birlikte hareket edebilir, konusu ile ilgili çalışmalar yapabilmek maksadıyla gerekirse benzer amaçlı dernekleri bir araya getirebilir. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir.

16- Dernek amacına uygun olarak hizmet verebilmesi için mesleki ve hukuki konularda danışmanlık ve yardımları hizmet sözleşmesi ile edinebilir.

17- Dernek anılan tüm faaliyetlerini gerçekleştirmek ve sürdürmek için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağış alır ve gerektiğinde yardımda bulunur. Ayrıca bu amaçları gerçekleşmesi için menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkulleri satabilir.

18- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için müşavir ve personel istihdam edebilir, sözleşmelerini feshedebilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

ÜYELER

Madde 4
Derneğin iki türlü üyesi vardır:
a) Oy sahibi asli üye
b) Oy sahibi olmayan fahri üye

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 5

A- Asil Üyelik Şartları

Derneğin asil üyelerinin:
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması ve 18 yaşını bitirmiş olması,
b)Türkiye’de ikamet etmesi,
c) 5253 sayılı Dernek Yasasınında belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında olmaması,
d) LPG Üretimini İthalatını ve Dağıtımını yapan, Otogaz Dağıtım Lisans Sahibi bir şirketle sözleşmesi olup en az bir otogaz istasonunu fiilen işleten, Otogaz kit İmal İthal ve satış ile montajıyla iştigal eden, Gerçek ve tüzel kişi olması, veya bu evsafı haiz bir müessesede çalışan olması.

B-Fahri üyelik Şartları

Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan kişiler ve tüpgaz bayileri fahri üye olabilirler. Fahri üyeler için Türkiye’de ikamet şartı aranmaz. Bayilerin fahri üyeliğe kabulünde asil üyelik şartlarının a,b,c maddesi ile asil üyeliğe kabul şartları aranır.

Üyeliliğe Kabul

Madde 6

Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 7
Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.
Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları

Madde 8
Her üyenin;
Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,
Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 9
Üyelerin yükümlülükleri şunlardır: Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak yönetim kurulu toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler : Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Dernek Organları
Madde 10
Derneğin Zorunlu Organları;
Genel kurul,
Yönetim kurulu,
Denetim kuruludur.

Madde 11

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; oluşur.
Genel kurul;
1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi, durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13-Derneğin vakıf kurması,
14-Derneğin fesih edilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
7- Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 13

Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 14

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Derneğin Gelirleri

Madde 15

Madde Derneğin Gelir Kaynakları 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1- Üye aidatı: Bu miktarları belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir,
2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7- Diğer gelirler.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Madde 17

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 18

Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Feshi ve Tasfiye

Madde 19

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Genel kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul tarafından karar verilemezse, fesih tarihi itibari ile derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 

Lokal ve Tesis Açma

Madde 20

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

 

Sandık Kurma

Madde 21

Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

 

Defter ve Kayıtlar

Madde 22

Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 23

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
: Yılmaz CÖMERT
Yönetim Kurulu Başkan YRD.
: Abdülkadir ÖRÜCÜ
Sayman
: İsmail ERALP
Yönetim Kurulu Üyesi
: Ali Yılmaz ÜNLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
: Gürkan TOPUZLAR